Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Článek I.

Obecné ustanovení

Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je OMS Production, s. r. o., se sídlem U Obecního dvora 8, 110 00, Praha 1.
Prodávajícím je Merch s.r.o., se sídlen Slávičia 10 903 01 Senec (kompletní údaje jsou uvedené v kontaktech).
Dodavatelem produktů a služeb nabízených na e-shopu www.onemanshow.cz je společnost Merch s.r.o., se sídlem Slávičia 10 903 01 Senec (kompletní údaje jsou uvedené v kontaktech).
Kupujícím je každý návštevník e-shopu, který prostřednictvíme-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkach e-shopu.
Objednávka vzniká potvrzením objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace.

Článek II.

Cena

Všechny uváděné ceny jsou včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.
Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu

Článek III

Objednávka

Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře .. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
Kupující potvzením objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží nebo služeb a objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

Článek IV

Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
platba na základě platební výzvy - předem, zboží bude dodáno po obdržení peněžních prostředků na náš účet
Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek V.

Dodací podmínky

Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
Pokud se v objednávce nachází více zboží nebo služeb a část z nich není na skladě, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
Faktura (daňový doklad) je zaslána výhradně elektronicky, ve smyslu zákona č.222 / 2004 o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 1 písm. b) ve formátu PDF, a to po přijetí platby za objednávku.
Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
a. pošty

b. kurýrní společnosti

c. služby Zásilkovna

 

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

Informace o výši poplatků za dopravu a poplatků za platební služby najdete v části Dopravní a platební podmínky.
Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
Prodávající může zaslat zboží které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

Článek VII.

Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
Zboží nebo služby, na které se ještě vztahuje vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Článek VIII.

Stornování kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
Zboží nezasílejte na dobírku(takové zboží nebude převzato)
Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží nebo službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
Kupující je povinen:
převzít objednané zboží,
zaplatit za zboží dohodnutou částku prodávajícímu,
překontrolovat neporušenost obalu resp. samotné zboží při jeho převzetí.
Prodávající je povinen
dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.
Článek XI.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnostin pro doručení zboží nebo služieb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejím zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostní směrnici.
Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat na marketingové účely.

Článek XII.

Smluvní pokuta

Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 150,- (slovy stopadesát korun českých) v případě, že vznikla kupní smlouva, kterou nekompenzují nebo od které neodstoupil a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět prodávajícímu nebo byl vyzván prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal, nakolik porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. a.
Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu i ostatní náklady prodávajícího související s propadem kupní smlouvy.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 CFU, Zákona č. 102/2014 CFU, Zákona č. 122/2013 CFU, Zákona č. 22/2004 CFU jakož i Zákona č. 513/1991 CFU
Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 15. června 2017.
Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (http: //www.mhsr. cs / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

V Senci, 1. Prosince 2019

Ladislav Menyhart
jednatel spoločnosti

 

 

 

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.
V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151 občanského zákoníku.
Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
zanedbáním péče a údržby o zboží,
poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.
Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží, doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář.. (Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou).
Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nový.
Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.
Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
Kontaktní adresa pro vrácení nebo výměnu zboží: Merch s.r.o., P.O.BOX 208, 903 01 Senec, Slovenská republika. V případě jakýchkoliv otázek jsme Vám k dispozi na e-mailu shop@onemanshow.cz

V Senci, 01. Prosince 2019